Община Русе

Искане за предоставяне на копия от документи и планове

Правно основание:

Срок за изпълнение: 7 дни

Такси: 3 лв./бр. формат А3 и А4

Начин на плащане:В брой при подаване на документите или по банков път по сметка на Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено от лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот