Община Русе

 1. Издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти
 2. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или регулационен план на диск
 3. Издаване на заверени копия от документи
 4. Предоставяне на данни за координати и коти на геодезични точки
 5. Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
 6. Презаверяавне на скици
 7. Такса за удостоверение по чл 52 ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията
 9. Издаване на удостоверения за идентичност на поземлени имоти и квартали
 10. Вписване промяна предназначението на земеделски земи
 11. Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове
 12. Геодезическа проверка на строежи за жилищни
 13. Оценка на имотите и на подобренията в имотите по Закон за собствеността и ползването на земеделски земи
 14. Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер
 15. Попълване на приложение по данъчни декларации
 16. Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план
 17. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти
 18. Разрешения за поставяне на рекламни съоръжения
 19. Издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване
 20. Изменение на кадастрален план
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот