Община Русе

 1. Искане за заверка на молба-декларация на имот по обстоятелствена проверка
 2. Искане за прекратяване на съсобственост с Община Русе чрез доброволна делба, замяна или откупуване частта на един от съсобствениците чл.36 ЗОС
 3. Oтписване на имот от актовите книги за общински имоти
 4. Искане за издаване на Удостоверение за наличие/липса на реституционни претенции за имот
 5. Искане за изкупуване право на собственост върху земя (след ОПС)
 6. Искане за съгласие за изготвяне на частично изменение на застроителния и регулационен регулационен план на имот
 7. Отстраняване на допусната неточност
 8. Изготвяне на препис
 9. Искане за издаване и заверяване на копие от Акт за общинска собственост
 10. Искане за издаване и заверяване на копие от документи
 11. Искане за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска земя
 12. Искане за доплащане на учредено право на строеж – при разлика в квадратурата
 13. Искане за учредяване право на надстрояване или пристрояване на сграда – частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост
 14. Искане за удостоверение на имот, че не е (или е) общинска собственост
 15. Искане за замяна на собствен имот срещу недвижим имот, частна общинска собственост
 16. Искане за откриване на процедура за продажба на общински имот
 17. Учредяване право на строеж върху общинска земя
 18. Съгласие за изготвяне на частично изменение на застроителния и регулационен план на парцел (имот)
 19. Искане за издаване на Удостоверение за данни, с които разполага отдел „Общинска собственост“
 20. Заявление за изплащане на рента
 21. Заявление за възстановяване на внесен депозит за участие в търг, проведен от отдел „Наемни отношения“
 22. Заявление за възстановяване на внесен депозит за участие в търг, проведен от отдел „Общинска собственост“
 23. Издаване на удостоверение

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 2019

- Допълнения към годишната програма за управление и разпореждане с имотите

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот