Община Русе

 1. Заявление за откриване на процедура за продажба на общински имот, чрез публичен търг с явно наддаване.
 2. Заявление за изкупуване право на собственост върху земя след ОПС.
 3. Заявление за прекратяване на съсобственост с Община Русе чрез доброволна делба, замяна или откупуване частта на един от собствениците.
 4. Заявление за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
 5. Заявление за учредяване право на надстрояване или пристрояване на сграда построена върху имот частна общинска собственост.
 6. Заявление за възстановяване на внесен депозит за участие в публичен търг проведен от отдел „Общинска собственост“
 7. Заявление за заверка на молба – декларация на имот по обстоятелствена проверка.
 8. Заявление за издаване на удостоверение за имот, че не е /или е/ общинска собственост.
 9. Заявление за издаване на удостоверение за наличие  или липса на реституционни претенции.
 10. Заявление за издаване на удостоверение за данни с които разполага отдел „Общинска собственост“ /собственост, извлечение от таблици за ценообразуване и други/
 11. Заявление за отстраняване на допусната неточност/непълнота в документ.
 12. Заявление за издаване и заверяване копие от акт за общинска собственост.
 13. Заявление за издаване и заверяване копия от документи.
 14. Заявление за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2020 г.

- Допълнения към годишната програма за управление и разпореждане с имотите

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот