Община Русе

• Правно основание – чл. 117 и 118 от Кодекса за международното частно право и чл. 57 от Административно процесуалния кодекс
• Допустим заявител – лицето, за което се отнася, законни представители, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Необходими документи:
За да бъде признат чуждестранен акт, е необходимо заинтересованото лице да подаде до компетентния орган:
1. заявление;
2. документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самоличността);
3. документите, изброени в чл. 119, ал. 2 и 3 КМЧП, а именно:
- препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
- удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила ;
4. декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в т. 3 и 4 на чл. 117 от КМЧП.

Документите, издадени от чуждестранен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България.
 Тези документи могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от българския дипломатически или консулски представител в съответната държава
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – 14 дни, съгласно чл. 57, ал.1 от АПК.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот