Община Русе

• Необходими документи 
o искане - по образец, предоставян в стая 218 на Община Русе;
o лични карти на родителите (съпруг/а); 
o документ от Психиатричен диспансер, че настойника (попечителя) е психично здрав; 
o свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);
o съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
o за малолетни и непълнолетни – препис- извлечение от акт за смърт на родител и/или решение за съд за лишаване от родителски права.
o удостоверение за декларирани имоти на запретното лице пред данъчните власти;
o удостоверение от ТП на НОИ за размера на получаваната пенсия;
o декларация от близките за имотното състояние на поднастойния.
• Срок на извършване – до 7 дни от заявяването. 
• Безплатна услуга

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот