Община Русе

Извършва се за документи, издадени на територията на Община Русе.
Не се заверяват (легализират) документи, издадени от служители, които към момента не са действащи длъжностни лица и/или документи, издадени на отменени образци и/или с отменен формат.
• Правно основание – чл. 7, ал.5 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС №184/1958 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 1958 г.м изм., бр.10 от 1964 г.., бр.77 от 1976 г.., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г.).
Документът, чиято легализация се иска, се представя от лицето, за което се отнася.
Когато документът се представя от упълномощено лице, пълномощното трябва да съдържа волята на упълномощителя за легализирането на конкретния документ.
• Срок на извършване – срокът се определя от срока на удостоверението или преписа.
• Такса - 7,00 лв. за 1 бр.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот