Община Русе

• Правно основание – чл.39 от Закона за българското гражданство и чл.15 от Наредба № 1 от 19.02.1999г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Необходими документи :
• набор документи съгласно чл.15 ал.3 от Наредба № 1 за прилагане на глава Пета от Закона за българското гражданство
• удостоверение (справка) за българско гражданство – съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – срок за изпълнение – до 7 дни от заявяване – такса 5,00 лв. за 1 бр.
Преписката се изпраща в Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство” по компетентност.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот