Община Русе

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за раждане на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра със съответния акт за раждане на лицето, за което се отнася.
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – лицето, за което се отнася актът за раждане, на неговите роди тели/законните му представители; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
• Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот