Община Русе

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице

• Правно основание – чл.24, ал.2 , чл. 99 във вр. с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

• Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

• Срок за изпълнение и такси:

обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой

 

Работна карта за удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот