Община Русе

 1. Издаване на удостоверение за наследници
 2. Комплексно административно обслужване  Издаване на удостоверение за семейно положение
 3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 5. Издаване на удостоверение за родените от майкатa деца
 6. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 9. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 10. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 11. Заявяване или промяна на  постоянен адрес
 12. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
 13. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 14. Заявяване или промяна на настоящ адрес
 15. Комплексно административно обслужване Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 16. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 17. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 18. Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане
 19. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 20. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
 21. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат
 22. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него
 23. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)
 24. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние
 25. Подготвяне на преписка за българско гражданство, която се изпраща на Министерство на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство"
 26. Заверка на документи за чужбина, нуждаещи се от легализация
 27. Издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверение с удостоверение по утвърден образец
 28. Създаване на Електронен Личен Регистрационен Картон в НБД “Население”
 29. Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител
 30. Издаване на заверени копия от документи
 31. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани с постоянен адрес в община Русе, съставени в чужбина
 32. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български граждани с постоянен адрес в община Русе, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд
 33. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове, касаещи гражданското състояние на български граждани с постоянен адрес в община Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот