Община Русе

19.07.2019
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти общинска собственост на 15.08.2019 г. от 13,30 часа, в Община Русе, пл. ...
18.07.2019
Национален Исторически Музей – гр. София търси да назначи „капитан” на кораб „Радецки” – гр. Козлодуй, филиал на НИМ
17.07.2019
Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...
15.07.2019
Публичен търг с явно наддаване на 13.08.2019 г. в сградата на Община Русе, за продажба на общински поземлен имот
2.07.2019
Обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот