Община Русе

С лице към хоратаЦентър за административни услуги и информация

пл. „Свобода“ 6

Административни услуги, предоставяни от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”

ул. „Олимпи Панов“ 6

Работно време: 8:30 – 17:30 часа

За времето от 12:00 до 13:00 часа се осигуряват дежурни гишета за непрекъснато обслужване по „Гражданско състояние“ и „Деловодство“.

Харта на клиента

Стандарти за обслужване

Работно време на Банков клон 

8:30-12:00 ч.
13:00-17:30 ч.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА РУСЕ

Сметка за плащане на административни услуги

ТБ”ИНВЕСТБАНК” АД-Русе
BG 96IORT73798400080000
BIG – IORTBGSF
Вид плащане – 448007

Телефонен указател

Факс

082/834 413

К м е т
пл. Свобода 6, стая 303

082/506 802

Председател на Общински съвет
пл. Свобода 6, стая 304

082/506 804

Зам. – кмет по икономика, инвестиции и собственост
пл. Свобода 6, стая 306

082/506 805

Зам. – кмет по устройство на територията
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 813

Зам. – кмет по комунални дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082 506 808

Зам. – кмет по хуманитарни дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082/506 810

Зам. – кмет по европейско развитие
пл. Свобода 6, стая 224

082/506 818

С е к р е т а р 
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 812

Главен архитект
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 815

Отдел „Вътрешен одит“
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 511

Звено „Финансов контрол”
пл. Свобода 6 стая 134

082/506 692

Дирекция Местни данъци и такси"
ул. "Котовск" 1

Директор

082/506 530

Отдел Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"

082/506 525

Отдел Контрол и събиране на местни данъци и такси"

082/506 526

телефон за информация за местни данъци и такси

082/506 527
082/506 529

Дирекция „Правни дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 309

082/506 768

Отдел Обществени поръчки”
пл. Свобода 6, стая 132

082/506 797

Отдел Човешки ресурси”
пл. Свобода 6, стая 204

082/506 777

Отдел Правно нормативно обслужване”
пл. Свобода 6, стая 601

082/506 834

Дирекция „Административно обслужване”

Директор
пл. Свобода 6, стая 314

082/506 668

Отдел Гражданско състояние”
пл. Свобода 6, стая 214

082/506 773
082/506 688

Отдел Информационно и административно обслужване”

082/506 614

Отдел „Управление на етажната собственост“
пл. Свобода 6, стая 606

082/506 831

Дирекция Обществен ред и сигурност”

Директор
пл. Свобода 6, стая 120

082/506 622

Отдел Управление на кризи”
Ул. „Княжевска” 6, етаж 2

082/834 437

Отдел Информационни технологии”
пл. Свобода 6, стая 110

082/506 717

Дирекция Финансово – стопански дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 212

082/506 701

Отдел Бюджет”
пл. Свобода 6, стая 206

082/506 675

Отдел Финансово-стопански”
пл. Свобода 6, стая 208

082/506 707

Дирекция Икономика и управление на собствеността”

Директор
пл. Свобода 6, стая 612

082/506 718

Отдел Стопански дейности и защита на потребителите”
пл. Свобода 6, стая 611

082/506 617

Отдел Общинска собственост”
пл. Свобода 6, стая 605

082/506 724

Отдел Търговия и наемни отношения”
пл. Свобода 6, стая 114

082/506 781

Дирекция Европейско развитие”

Директор
пл. Свобода 6, стая 118

082/506 788

Дирекция Екология и транспорт”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 8

082/506 663

Отдел Екология”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4, стая 6

Подаване на сигнали и информация относно сметосъбиране и сметоизвозване, нерегламентирани сметища, ДДД  (дезинсекция, дезакаризация и дезинфекция), шум, въздух и контрол по ЗВМД (закон за ветеринарно медицинската дейност)

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4, стая 2

Подаване на сигнали и информация относно обществена хигиена, снегопочистване

ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 13

Подаване на сигнали и информация относно поддържане на зелените площи  и резитба на дървета, поставяне на пейки и кошчета, строителни отпадъци, излезли от употреба моторни превозни средства.

ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 306

Депониране на отпадъци на регионално депо и други съоръжения, европейски проекти и програми в областта на екологията.

 

 

082/506 793

 

 

 

082/506 792

 

 

082/506 693

 

 

082/506 783

Отдел Транспорт”
ул. Скобелев 45, етаж 2, стая 2

082/826 445

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11

082/506 816

Отдел Устройствени планове и кадастър”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 1, стая 9

082/828 598

Отдел Контрол по строителството
ул. Олимпи Панов 6

082/506 744

Отдел Инвестиционно проектиране”
ул. Олимпи Панов 6

082/506 663

Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

082/506 659

Дирекция „Култура и образование”

Директор
пл. Свобода 6, стая 318

082/506 703

Отдел Образование, младежки дейности и спорт”
ул. Цариброд 3, етаж 3

082/506 500

Отдел Култура”
ул. Цариброд 3, етаж 2

082/506 506

Дирекция „Здравни и социални дейности”

Директор

082/506 687

Отдел „Социални дейности”
Ул. „Черно море” 2, етаж 3, стая 32

082/506 738

Отдел Обществено здраве”
ул. „Черно море” 2

082/506 794

СЗ „КООРС”

082/505 052
082/506 544

ОП "Комунални дейности"

082/841 181

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот