Община Русе

Провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура
4.11.2016
Print
Email

 В изпълнение на договор за организиране и провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура, продължава изпълнението на заложените мероприятия.

Организирана бе еднодневна екскурзия с ученици от ОУ ‚Ангел Кънчев“ гр. Русе и до гр. Силистра и  ПР „Сребърна“.

Преживяванията от срещите и близкия допир с природата изиграха своята роля за добро възприемане на образователната беседа, акцентираща върху борбата и превенцията на явленията свързани с нарушаване правата на човека и негативното им въздействие върху физиологичното и психическото здраве на личността.

Сключени са последните договори за оборудване на кризисния център
Сключен е договора и започва изпълнението по основната дейност на проекта

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот