Община Русе

Посещение в ДГ "Надежда", Сливен и семинар за педагози проведоха експерти на БРТИМ на 28-ми май
4.06.2019
Print
Email

В рамките на ПрограмаЗОВ, екипът на Сдружение БРТИМ осъществи редица дейности в направление "Образование", насочени към деца, родители и педагози в детскитеградина и училищата. Усърдната работа на експертите впочти 4 пълни учебни годиниимаше за цел дапокрепи образователните институции и общините, участващи в проекта на Община Русе по Програма ЗОВ за по-добро взаимодействие между страните в образователния процес - децата и родителите от уязвимите групи и педагозите.

Работата на Програма ЗОВдаде възможностна екипа на БРТИМда се запознаес колеги от различни общини, както и да сподели натрупания опит. Едно такова познанство прерастна в покана за гостуване в ДГ "Надежда", гр. Сливен, където беше организирано посещениена експерти на БРТИМзаедно с директора на ДГ "Червената шапчица", гр. Русе.Посещението се проведе на 28.05.2019 г.

Детска градина "Надежда" е построена и открита през ноември 2018 г. по Програма ЗОВ. Освен да разгледа новата придобивка за жителите на кв. "Надежда", екипът на БРТИМ получи покана от директора, за да представи опита си при работа с родители и с деца в неравностойно положение и невладеещи български език по време на семинар за екипа на детската градина.

На вниманието на участниците бяха презентирани успешни форми на взаимодействие с родители от различните етноси: индивидуална и групова работа на специалисти, насърчаване на родителите да търсят подкрепа за различни проблеми на децата и семейството, изграждане на родителски капацитет, изграждане на положително отношение към образованието и към учителите. 

Пред екипа на ДГ "Надежда" беше показано иучебното помагало, разработено в рамките на Програма ЗОВ "Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца-билингви". 

Педагозите от ДГ „Надежда“ отправиха въпроси и споделиха моменти от своята практика. Заявена беше потребност от тяхна страна за участие и в други подобни събития, за да бъдат те по-уверени и подкрепени в работата си. Получи се събитие, което обогати и двете страни и създаде възможност за бъдещи партньорства и съвместна работа.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С празненство приключи дейността на доброволческите клубове, формирани по програма зов в Русе

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот