Община Русе

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна промишлена зона
18.01.2013
Print
Email
О Б Щ И Н А   Р У С Е
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, които се засягат непосредствено от  предвиденото строителство на обект: „Реконструкция и разширяване на бул. „Тутракан” в отсечката от Дунав мост до бивша Захарна фабрика в обхват между ОТ 10059 до ОТ 10075 по одобрения план за улична регулация набул. „Тутракан”, гр. Русе”.
        
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
 
У В Е Д О М Я В А М
 
физическите и юридическите лица в качеството им на собственици на недвижими имоти, ситуирани в кв. Източна промишлена зона, гр. Русе, части от които се засягат непосредствено от реализацията на обект – публична общинска собственост: „Реконструкция и разширяване на бул. „Тутракан” в отсечката от Дунав мост до бивша Захарна фабрика в обхват между ОТ 10059 до ОТ 10075”, съгласно предвижданията на влязъл в сила ПУП – ИПУР на бул. Тутракан, одобрен с Решение № 412, прието с Протокол № 21 / 18.12.2008 г., на Общински съвет – гр. Русе, обн. ДВ бр. 9 от 03.02.2009 г., за предстояща процедура по принудително отчуждаване по реда на глава Трета от ЗОС за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл.21, ал.1 от ЗОС/, както следва:  
 

ПО РЕД

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИМОТА *

МЕСТОНА-ХОЖДЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕ-НИЕ И НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

СОБСТВЕ-НИК

ПОДЛЕЖАЩА НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЧАСТ (В КВ. М.)

РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (В ЛЕВА)**

 

1.

УПИ VII - 205

(с идентификатор по кадастралната карта на гр.Русе 63427.8.1090)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан"

Урбанизирана територия, за ниско застрояване (до 10 м.)

"Захар-Био" АД

410,89

25 716,20

2.

УПИ I – 188

(с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.8.539)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан", м. "Пухлево дере"

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Минера Ко" ЕООД

446,80

27 963,70 

3.

УПИ I - 144 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.1051)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан"

Урбанизирана територия, друг вид ПИ без определено стопанско предназначение

"Интертрейд" АД

5,14

 

386,00

 

 

 

 

 

4.

УПИ XVIII - 693 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.515)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 23

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Рунел" АД

14,26

 892,50

5.

УПИ I - 148 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.513)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 30 А

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Прециз Ал" ЕООД

170,93

12 837,50 

6.

УПИ XXII - 725 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.511)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 30 А

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"ИНТИС" ООД

227,91

15 690,50 

7.

УПИ VIII - 734 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.1010)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 34

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Донау Транзит" ООД

144,14

10 825,50 

8.

УПИ III - 769 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.448)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 38

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Напорни тръби - 98" АД

45,76

3 723,10 

9.

УПИ VIII - 585 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.8.441)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан"

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

ЕТ "Веселин Димитров - ЛАРГО"

352,07

26 441,80 

10.

УПИ XII - 1097 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.8.1097)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан"

Урбанизирана територия, за друг вид производствен (складов) обект

"Домостроене" АД

47,53

2 974,70 

11.

неурегулиран (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе  63427.8.444)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. "Тутракан"

Урбанизирана територия, за бензиностанция / газстанция

"Елит Петрол" АД

125,13

10 180,9 

 
*Индивидуализирането на горепосочените недвижими имоти, в т.ч. площ, разположение спрямо съседни поземлени имоти  и лице  към бул. „Тутракан”,  както и квадратурата на подлежащите на отчуждаване части, необходими за реализиране на  предвидените мероприятия, са определени съобразно предвижданията на Планът за улична регулация на бул. „Тутракан”, гр. Русе. 
 
 
**Размерът на равностойното парично обезщетение, по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, е определен съгласно изискванията на чл. 22, ал. 3, 5 – 14 от ЗОС.
Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления имот, респ. в частта – предмет на отчуждаване.
Община Русе придобива съответните части от имотите, обект на отчуждителното производство, описани по горе, необременени с вещни тежести.
Настоящото обявление да бъде доведено до знанието на заинтересованите лица при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗОС.
 
 
 
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе
 

Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП "Спортни имоти", предвидени за ...
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот