Община Русе

Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"
22.05.2020
Print
Email

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

 

КЛИП (изтегляне, 204 MB)

Със своята специфика, местоположение и базов ресурс ПГСС „Ангел Кънчев” е не само име, но и епоха в развитието на българската земеделска наука.

 Първото земеделско училище в страната

През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чешкия земеделски възпитаник, известния революционер Ангел Кънчев. В своя доклад № 35 от 12.XII. 1879 г. Григор Начович, временен министър на финансите, обосновава необходимостта от отварянето на земеделски образцови чифлици, в които земеделието да се изучава практически. В отговор на 13. XII. 1879 г. излиза Указ № 374 на княз Александър I Батенберг за организирането на Образцов чифлик като нисше практическо училище, с пръв управител и учител по земеделие Георги Андреев Георгов и иконом – счетоводител Петър Жълтов. С Указ № 448 от 20.VI.1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище.

 

Сграден фонд и материално-техническа база

Върху 1200 дка земя, предоставена на училището, са изградени учебно-опитни участъци, експериментален полигон за селскостопанска техника, животновъдни ферми.

Гимназията стопанисва – училищна сграда, общежитие,ученически стол, физкултурен салон, спортни площадки и други помощни сгради, обслужващи учебния процес и учебно-опитното стопанство. Общежитието разполага със стаи с безжичен интернет, отоплявани с климатици, компютърна зала, занимални, стаи за спорт.В учебно-опитнотостопанствосе включватучебни и производствени работилници, складови помещения и селскостопанска техника.Всички те са разположени на около 120 дка обособен и заграден двор. Училището разполага  и с три животновъдни ферми (за крави, овце и зайци), и машинен парк. Ежегодно се отглежда пшеница, царевица, слънчоглед, люцерна.Общият размер на стопанисваната от гимназията земяе 1140 дка.Функционалното и ергономично разположение създава непрекъснат учебно-практически процес, който следва необходимата логика на това специфично образование. Създадените условия за практическо обучение на учениците е една от най-силните страни на ПГСС „Ангел Кънчев”.

Постижения

За изключителната роля в историята на българското и европейско земеделие и животновъдство на училището са дадени високи отличия и призови награди за участие в международни и национални изложби – Франция, Белгия, Америка, Италия, Чехия – 40 златни значки и грамоти от Лиеж, Милано, Париж, Будапеща, Антверпен.

Ежегодно ученици от гимназията печелят призови места в национално състезание „Млад фермер“, организирано от МОН.

Именно защото правилните основи, положени тогава никога не са се променяли, а само прогресивно са се сменяли в ритъма на времето, името на Образцов чифлик написа историята на земеделието в минало, сегашно и бъдеще време.

Това е единственото в България училище – ферма, създадено по модела на френските земеделски училища, структурирано върху отделните елементи на завършения цикъл в производството, обработката и реализацията на селскостопанската продукция.

Уникално по своя климат и местоположение, училището е с изключителен принос и значение в земеделската наука, с богат потенциал от възможности за развитието на модерното европейско биоземеделие.

Персонал

Оптимизирана е структурата на дейностите в учебно-възпитателния процес и учебно - производствената дейност. В училището преподават висококвалифицирани правоспособни учители с магистърска степен както по общообразователните предмети, така и по професионална подготовка – инженери, зооинженери, агроинженер, много добри възпитатели и персонал.

Управление на финансовите средства

Във връзка с осъществяването на общата селскостопанска политика на Европейския съюз  гимназията е регистрирана като земеделски производител. Благодарение на стопанисването и обработването на земите, училището успява да реализира собствени приходи, които формират около 20% от бюджета на училището.През 2006 г.със спонсорство от Италия е изградена кравеферма и е направен основен ремонт на ученическия стол. От години със спонсори от Италия и Холандия се осигурява храненето на ученици, голяма част от които са от социално слаби семейства от селата в района.

Изпълнение на проекти

Гимназията участва по Национални програми на Министерството на образованието, младежта и науката  и на Министреството на труда и социалната политика.

Училището участва активно в разработването и включването по национални и европейски програми и проекти. ПГСС „Ангел Кънчев” е бенифециент на 5 реализирани проекта с неправителствената организация VEREINFUREUROPAISHEINTEGRATION, ГР. БИЛЕФЕЛД – ГЕРМАНИЯ, финансирани от програмата „Леонардо да Винчи”, които дадоха възможност на много преподаватели и ученици да получат сертификат за образователен и практически ценз в областта на екологичното земеделие. Създадени са контакти със сродни училища и институции, ферми и предприятия от ЕС.

През 2019 година бе реализиран проект „Изграждане на практически компетенции в органичното земеделие“, договор № 2018-1-BG01-KA102-047019, финансиран по линия на програма “Еразъм +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани. Проектът се реализира в контекста на общите тенденции в развитието на аграрния сектор в ЕС и в България - модерните ферми да се увеличават, а земеделието да се окрупнява, да работи с по-модерни технологии, осигуряващи високи стандарти и прилагане на екологично устойчиви аграрни практики. Проектът отговори на нуждата ПГСС „Ангел Кънчев“ с изпреварващи темпове „да произведе“ кадри с нужните умения, водейки се от потребностите на европейския пазар на труда и от приоритетите на местната икономика за развиване на устойчиви селскостопански практики и насърчаване на традиционните за Русе отрасли, като лозарство, винарство и зърнопроизводство.Участници в проекта бяха 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ от професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция" и професия "Техник населскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство". Учениците бяха придружавани от 2 учители.Практиката беше с продължителност от 4 седмици и се реализира в периода 30.06-26.07.2019 г. в град Сарагоса, Испания. 

Спечелен е проект „Усвояване на добрите практики на екологичното земеделие в Андалусия” по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност на граждани“, договор № 2019-1-BG01-KA102-062219. Проектът е насочен към 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ във възрастовия диапазон 15-19 г. В мобилността ще участват ученици от професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция", специалност "Ветеринарен техник", професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство". Учениците ще бъдат придружавани от 2учители. Потребностите на учениците са свързани с нуждата от разширяване на практическите компетенции по органично земеделие.

 

Подготовка на работна сила за земеделието и животновъдството

Селското стопанство е приоритетен отрасъл за страната ни и предвид членството ни в Европейския съюз и участието ни в общата му селскостопанска политика се налага необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри и специалисти в направление Селско стопанство.

През настоящата учебна 2019/2020 година в училището се обучават 95 ученици по професиите Фермер, Ветеринарен техник, Техник на селскостопанска техника. В условията на протичащи отрицателни демографски процеси през последните години училищата са в изключителна конкурентна ситуация. Въпреки това ПГСС „Ангел Кънчев” запазва облика си на земеделско училище. В резултат на подобрената материално-техническа база, активните международни контакти, връзките с местния бизнес, добрите битови условия и провежданата социална политика се наблюдава увеличаване на интереса на учениците и родителите към училището и екипът очаква да се увеличи и броят на учениците през следващите години. Осъществени са пълноценни  контакти с местния бизнес. За следващата учебна година гимназията планира прием по традиционните за гимназията професии – Фермер и Техник на селскостопанска техника и по нова за училището ни професия Лаборант.

За контакти с училището: 7007, гр. Русе – кв. Образцов чифлик; тел. (082) 83-57-33, (082) 82-22-43; E-mail: pgss@novotika.com

Станаха ясни носителите на Награда Русе 2020
Кметът на Русе в среща с делегация от посолството на Пакистан в България
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот