Община Русе

Покана - Обществени консултации по предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”
8.10.2019
Print
Email

П О К А Н А

 

Относно: Обществени консултации по предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Община Русе в сътрудничество с общините Столична, Велико Търново, Монтана, Бургас и Стара Загора разработи проект за поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Това е първият за България одобрен от Европейската комисия Интегриран проект по Програма LIFE - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух". Главната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в тези общини. Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата.

Интегрираният проект е с продължителност 6 години – от октомври 2018 г. до октомври 2024 г. 

Проектът е финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR с Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

Фокусът на дейностите в проекта е към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата. Предвидените действия са изцяло в изпълнение на българското и европейското законодателство и стратегически цели и ще допринесат директно за подобряване качеството на живот не само в участващите шест общини, но и в цялата страна, тъй като създаденият модел ще бъде предложен за приложение на национално ниво. Като част от изпълнението на проекта се разработи детайлна Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Русе. Предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте града, включително и за Русе е разработена от Експертния център, създаден специално за целите на интегрирания проект, като в процеса на разработването й участваха широк кръг от висококвалифицирани експерти – инженери, икономисти, еколози и други специалисти. При разработването на Схемата са взети предвид и са съобразени всички изисквания и условия на проекта.

Целевият брой домакинства за Община Русе, които участват в Схемата е 1468 бр. домакинства, от които 80 бр. домакинствата ще бъдат пилотно тествани през 2020 г. По време на и след пилотното тестване ще се анализират и оценят различните аспекти от прилагането на Схемите за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за всяка една от общините, като при необходимост същите ще бъдат коригирани преди старта на основната Схема за подмяна на отоплението на домакинства от дърва и въглища към алтернативни форми на отопление. За основната фаза на Схемата са предвидени останалите 1388 бр. домакинства.

Безвъзмездно по Схемата ще се финансират: доставката на допустимото оборудване;монтажът на допустимото оборудване;обучението за експлоатацията на допустимото оборудване; профилактика на доставените уреди по Схемата – еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред/ и гаранционното обслужване за петгодишен период при условие, че крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка, посочени в Договора с общината за доставка и монтаж на новото отоплително оборудване.

Вашите старите замърсяващи отоплителни уреди ще бъдат взети от общината и транспортирани за рециклиране и оползотворяване. Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.

Към настоящата покана публикуваме предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Русе; предложението за Формуляр за кандидатстване за участие в Схемата с приложени към него декларации; проект на договор между участниците в Схемата и общината, както и други документи които можете да намерите ТУК.

 

Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите, институциите и други заинтересовани страни да представят мнения и предложения по публикувания проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата най-късно до 23.10.2019 г. в деловодствата на Община Русе или на официалната електронна поща - mayor@ruse-bg.eu

Проектът предвижда след като изтече срока за обществения достъп в общината да се проведе среща – кръгла маса със заинтересованите страни за обсъждане на получените мнения и препоръки по предложената Схема.

След провеждането на кръглата маса на 24.10.2019 г. от 10:00 ч. в зала на етаж 3 на Община Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, схемата с всички документи към нея ще бъде финализирана. В началото на 2020 г. ще бъде оповестена покана към домакинствата да подават в общината Формуляри за кандидатстване за пилотната фаза на проекта (80 бр. домакинства)

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта: тел. 082 811 793 – г-жа Йоана Вълева и г-жа Несрин Етем.

 

С уважение,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

ПОКАНА

Кметът Пламен Стоилов връчи златна значка „Русе“ на председателя на Общинския съвет на РСОСЗР Георги Николов
11 състава се включиха в Международния младежки фолклорен танцов фестивал „Северина“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот