Община Русе

Община Русе разкрива два нови центъра за социални услуги
26.03.2019
Print
Email

Днес, 26.03.2019 г., в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“. На нея присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров,изпълняващият длъжността директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ г-жа Катя Петрова, ръководителят на проектаг-жа Надка Денева,заедно с екипа на проекта, представители на медиите и др.Проектът предвижда разкриването на два нови центъра за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция, катоза целта ще се обнови сградата на закрития Дом за деца, лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“ (ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №108). Дейностите предвиждат ремонт на сградата, пристройките, оградата и благоустрояване на дворното пространство, като помещенията ще бъдат изцяло обзаведени и приведени в среда, близка до семейната.Бюджетът на проекта, който е с продължителност 24 месеца, е в размер на 1 150 900,00 лв., от които 1 125 000,00 лв. - безвъзмездна финансова помощ и 25 900,00 лв. - собствен принос на Община Русе.От специализираните услуги ще се възползват 30 потребители.

Проектът се реализирапо процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Административният договор № BG16RFOP001-5.002-0025-C01 беше подписан между Община Русе и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 6-ти февруари тази година.

Чрез реализиране на дейностите, Община Русе осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. След приключване на проектните дейности е гарантирана допълняемост, интегрираност и устойчивост на мерките, за предоставянето на услугите, чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Певиците от фтт „Найден Киров“ се завърнаха с престижни награди от конкурса „Орфееви таланти“
Мартин Сиромахов с трето място в Националния фестивал „Детска мелодия на годината“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот