Община Русе

Първа копка във връзка със стартиране на строително-ремонтните дейности на проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на КСУДС” на 23.02.18 г.
21.02.2018
Print
Email
На 23.02.2018 г., от 13.00 ч., в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“- гр. Русе, бул. „Липник“ № 14, ще се състои официална церемония - първа копка, във връзка със стартиране на строително-ремонтните дейности на проект BG16RFOP001-1.005-0004 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на КСУДС”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, съгласно сключен Договор за БФП BG16 RFOP001-1.005- 0004-C01 от 27.04.2017 г. , между Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Община Русе, по процедура BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие ”.

ПОКАНА

Чл.-кор. проф. д.т.н Христо Белоев всъпи в длъжност като ректор на РУ "Ангел Кънчев"
Младият изпълнител от Вокално студио за поп и джаз "Икономов" Ники Радев с престижни отличия от фестивал в Румъния
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот