Община Русе

Започнаха дните на консултантите по Проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“
20.11.2017
Print
Email

До края на месец ноември проектът на Община Русе BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ обяви дни на консултантите, които безвъзмездно предоставят за деца и родители интегрирани социални услуги, свързани с детското развитие и подкрепа за семейството.

Община Русе изпълнява проекта като бенефициент на 588 567,00лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. В рамките на дните на консултантите всеки ден 10:00 до 17:00 часа специалистите в услугите - педиатри, гинеколог, кинезитерапевт, логопед, психолози, специален педагог, социален педагог, юрист, акушерка, медицински сестри, социални работници и медиатори, могат да бъдат посетени от представители на здравни, социални и образователни институции и всички граждани на община Русе без оглед на целевите групи, за които са предназначени социалните услуги по проекта.

Посетители и потребители в дните на консултантите ще получат информационни материали, ще видят рекламни клипове и презентационни продукти, могат да бъдат участници в здравни беседи и образователни ролеви игри. Потребители от целевите групи, които за първи път посещават услугите ще получат специални комплименти от проекта – рекламни чадъри, чаши, раници и учебни пособия за децата, на които предстои записване в първи клас.

В Центъра за интегрирани социални услуги в сградата на Филиал „СВЕТИЛНИК“ на ДГ „Червената шапчица“ в кв. „Чародейка“, на ул. „Тодор Икономов“ и в Комплекс за интегрирани социални услуги за деца в кв. „Дружба“, ул. „Н.Вапцаров“ 20 се предоставят 6 интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна възраст и техните родители: „Здравна детска  консултация и дейности по превенция на заболяванията“, „Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище“ и „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, в т.ч. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение и мобилна работа с детето в неговия дом“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, ...
Зам.-кметът Наталия Кръстева поздрави ръководството на Юридическия факултет по случай 25-тата годишнина от ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот