Община Русе

Набиране на проектни предложения по Компонент 1 "Достъпна жилищна среда"
25.03.2020
Print
Email

О Б Я В А

ЗА КАМПАНИЯ2020

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

 

 

В периода 12.02.2020- 12.05.2020г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)провежда кампания за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна средана Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата).

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 на Програмата се подават до 12.05.2020г. включително,на хартиен и електронен носител, на място(от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.),по куриер или по пощатана адрес:

1051 гр. София

ул. „Триадица” №2

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

Документи, получени след 12.05.2020г.,няма да се приемат от МТСП.

ВАЖНО!

1. Всеки кандидат пристъпва към събиране на документи за кандидатстване, след като, по негово искане, е получил отсъответната дирекция „Социално подпомагане” писмо за подкрепа, изготвено по образеца Приложение – Писмо за подкрепа.

2. Техническата възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуващажилищна сградаи/или в прилежащите ѝ външни пространства се преценява от проектант, който по силата на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.Кандидатът наема проектант, като при установено от него наличие на техническа възможност,кандидатът му възлага (за своя сметка)изготвяне на съответния инвестиционен проект.Съгласно чл. 162, ал. 4 от ЗУТ, проектантътноси отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изготвеният от проектанта инвестиционен проект, който трябва да е в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания(Наредба№4/2009 г.), се внася в техническата служба на общинската администрация за одобряване и за издаване на разрешение за строеж/поставяне, съгласночл. 184, ал. 1 от ЗУТ.

Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж/поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуващажилищна сградаса неразделна част от проектното предложение по Компонент 1 на Програмата.

 

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наборът от необходими документи за кандидатстване, които се представят в папка, в указаната по-долу последователност, трябва да съдържа:

1.Заявление по образеца Приложение – Заявление-ФЛ (важи при кандидат физическо лице).

1а.Заявление по образеца Приложение – Заявление-ЮЛ (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

2.Писмо за подкрепа, издадено от съответната дирекция „Социално подпомагане”, което е изготвено по образеца Приложение – Писмо за подкрепа и касае допустимостта на кандидатстването по Компонент 1.

3.Копие отудостоверение за регистрация на сдружениетопо чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

4.Копие отрешение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 на Програмата (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

5.Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

6.Декларацияза 2020 г.по образеца Приложение – Декларация-ФЛза липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със стопанска дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП (важи при кандидат физическо лице).

6а.Декларация за 2020 г.по образеца Приложение – Декларация-ЮЛза липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със стопанска дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

7.Заверено от заявителя копие от документ за собственост/съсобственост на индивидуалната/самостоятелната жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице).

7а.Заверени от заявителя копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно живеят физически лица с увреждания (важи при кандидат юридическо лице – сдружение).

8.Попълнен и подписан образец Приложение – КСС (количествено-стойностна сметка, изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект).

Забележка: В случай, че проектното предложение предвижда платформа и/или асансьор, кандидатът доказва заложената в КСС стойност на съоръжението/а, прилагайки оферта/и от пазарно проучване;      

9. Копие отиздадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне.

10.Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към него строителни детайли на специфични елементи (при необходимост), като в проектазадължително следва да е обозначен предвиденият достъпен маршрут (съответстващ на изискванията на Наредба№4/2009 г.) от ниво прилежащ теренна жилищната сграда до ниво достъп до жилището/та.

11.Компакт-диск (CD)със: снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; попълнен образец Приложение – КСС; одобрен инвестиционен проект (във форматPDF).

Образците на приложения за кандидатстване (Приложение – Заявление-ФЛ/ЮЛ,Приложение – КССи Приложение – Декларация-ФЛ/ЮЛ) могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МТСП(www.mlsp.government.bg).

 

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Допустими кандидати

Допустим кандидат по Компонент 1 на Програмата може да бъде:

- собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лицестрайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и eс постоянен адрес – адреса на същатаиндивидуална жилищна сграда,

или

- юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищнатасграда в режим на етажна собственосте лице с трайни увреждания,придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка  и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количкаи с постоянен адрес – адреса на същото жилище.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Програмата, за член на семейството се смята и лице над 18-годишна възраст с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с което собственикът на индивидуална жилищна сграда или на жилище в жилищнатасграда в режим на етажна собственосте в родствена връзка и полага постоянно лични грижи за него.

2.Допустими проектни предложения

Допустимо за финансиране по Компонент 1 на Програмата може да бъдепроектно предложениеза извършване на строително-монтажни работи (СМР)в съществуващата жилищна сграда, която е собственост на допустимото по т. 1 физическо или юридическо лице, и/или в прилежащите ѝ външни пространства, но в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена. По смисъла на §5, т. 29от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, „жилищна сграда”е сграда, предназначена за постоянно обитаванеи състояща сеот едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.

В проектното предложение трябва да са предвидени единствено СМР за изгражданеили поставяне на съоръженияза преодоляване на различни нивав жилищните сгради, в т.ч. рампи, подемни платформии асансьори, съответстващи на изискванията за достъпност по Наредба№4/2009 г., за които е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне.

 

III. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОЕКТНИТЕПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по Компонент 1 на Програмата трябва да е между 10 000 лева с ДДС (минимална стойност) и 100 000 лева с ДДС(максимална стойност).

Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на количествено-стойностна сметка(КСС) за предвидените по одобрения инвестиционен проект дейности, в която единичните цени на отделните видове СМРследва да бъдат съобразени сактуалнитеразходни норми на Издателство СЕК, с нанесен съответен код.Количествено-стойностната сметкатрябва да е изготвена по образеца Приложение – КСС.

Проектни предложения по Компонент 1, които не съответстват нафинансовата рамка (10 000 100 000 лева с ДДС),не се допускат за финансиране.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАНА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектно предложение по Компонент 1 на Програмата е допустимо, когато отговаря на следните условия:

1.Кандидатът да е лице по чл. 6, ал. 1 на Програмата;

2.Кандидатът да е представил декларацияза 2020 г., изготвена по образеца Приложение – Декларация-ФЛ/ЮЛ;

3.Проектното предложение да предвижда изграждане/монтиране на рампа и/или подемнаплатформа, и/или асансьор;

4.Кандидатът да е представил одобрен инвестиционен проект и издадено към него разрешение за строеж/поставяне, съгласно чл. 184, ал. 1 от ЗУТ;

5.Общата стойност на проектното предложениеда е между 10 000 лева с ДДС  и 100 000 лева с ДДС.

Критериите за оценка на всяко допуснато проектно предложение по Компонент 1 на Програмата саследните:

1.„Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен адрес в жилищната сграда” – критерий с максимални 12 точки;

2. „Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС” – критерий с максимални 9 точки;

3.„Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда” – критерий с максимални 6 точки;

4.„Обхват на проектното предложение” (рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор) – критерий с максимални 3 точки.

 

V.ДОПУСКАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕПРЕДЛОЖЕНИЯ

След краяна кампанията, експертна комисия по чл. 14, ал. 1 от Програмата вписва във входящ регистър всички получени проектни предложенияи гиразглежда по допустимост. Комисията допуска до оценка само тезипроектни предложения, които отговарят на всички условия за допустимост, а недопуснатитене се оценяват и не се одобряват за финансиране.

Експертната комисияоценява допуснатитепроектни предложенияпо четирите критерия, в съответствие с методиката за оценка, след което изчислява общата оценка (сбор на оценките по четирите критерия)на всяко предложение. При получени равни общи оценки предимство има кандидатът с по-висока оценка по първия критерий, при равни оценки по първия критерий – кандидатът с по-висока оценка по втория критерий, при равни оценки по втория критерий – кандидатът с по-висока оценка по третия критерий, при равни оценки по третия критерий – кандидатът с по-висока оценка по четвъртия критерий, а при равни оценки по четвъртия критерий – кандидатът, който първи е подал проектното предложение.

Комисията оценява с „0 точки” проектното предложениепо критерий „Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС”, когато впроекта не е обозначен предвиденият достъпен маршрут.    

Комисията дава обща оценка „0 точки” на проектно предложение (без да го оценява):

- когато в Глава V от заявлението(Съгласие и декларации на кандидата) кандидатът не е заявил съгласие чрез отбелязване със знак„Х” на всички места– в съответните 5 квадратчета,

и/или

- когато кандидатът не е представил в 7-дневен срок изискуеми от комисията документи,

и/или

- при наличие на непопълнени и/или изменени части от утвърдените формуляри (образци на приложения по Компонент 1) или при липсващи приложения.

Комисията непредлага за финансиране проектни предложенияс обща оценка „0 точки”.

Комисията класира оценените проектни предложения въз основа на получените общи оценкии предлага за финансиране тези от тях, които са на челни места,до изчерпване на определените финансови средства за годинатапо Компонент 1 на Програмата.

Протоколът от работата на експертната комисиясе утвърждава съсзаповед на министърана труда и социалната политика или на оправомощено от него лице, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението ѝ, съгласно чл. 59, ал. 3 от Правилника заприлагане на Закона за хората с увреждания.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по Компонент 1 на Програмата, се уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта.В същия срок, винтернет страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg) се публикува списък на одобрените и неодобрени проектни предложения.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАПРОЕКТНИТЕПРЕДЛОЖЕНИЯ

Следиздаване на заповедтаза утвърждаване на протокола от работата на експертната комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектнитепредложения, МТСПизвършва служебна проверка за удостоверяване отсъствиетона обстоятелствата по чл. 6, ал. 3, т. 3от Програмата и сключва договориза финансиране содобренитекандидати, които стават бенефициенти по Компонент 1. Чрез всеки договор за финансиранесе уреждат взаимните права и задълженияна двете страни – МТСП и бенефициент, както и точният размернасредствата за изграждане/поставяне на съоръжение/яза достъпна среда.Съгласно този договор, разходите за избор на изпълнител на СМР,за строителен надзор, за изплащане на непредвидени количества и видове СМР извън стойността на договора, за въвеждане в експлоатация на строежа и др.,са за сметка на бенефициента. 

МТСП извършва предварителен контрол (посещение на място на съответната жилищна сграда с цел изготвяне на експертна оценка, която се подписва и от бенефициента)след сключване на всеки договор за финансиране. На база експертната оценка, потенциалният изпълнител изготвя количествено-стойностна сметка по образеца Приложение – КСС договор, която става неразделна част от бъдещия договор за СМР между бенефициента и строителната фирма.

Дейностите по сключените договори за финансиране и за СМР трябва да бъдат изпълнени и отчетени в рамките на настоящата година, съобразно заложените в тях срокове.  

Неполучилите финансиране проектни предложения, както и недопуснатите, се съхраняват най-късно до края на 2020 г., като съответните кандидати могат да ги изтеглят, подавайки в деловодството на МТСП писмено искане. МТСП не носи отговорност за съхраняването на тези проектни предложенияслед изтичане на 2020 г.

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, ет. партер, стая №1

np_komponent1@abv.bg

Тел: 02/981 39 42;  02/811 96 74;  02/811 94 69

Набиране на проектни предложения по Компонент 2 „Лична мобилност”
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот