Община Русе

Набиране на проектни предложения по Компонент 2 „Лична мобилност”
25.03.2020
Print
Email

 

О Б Я В А

 

ЗА КАМПАНИЯ 2020

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО КОМПОНЕНТ 2 ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

 

В периода 12.02.2020 – 12.05.2020 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)провежда кампания за набиране на проектни предложения по Компонент 2 Лична мобилностна Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата).

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 2 на Програмата се подават до 12.05.2020 г.включително,на хартиен и електронен носител, на място(от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по пощатана адрес:

1051 гр. София

ул. „Триадица” №2

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

   

Документи, получени след 12.05.2020 г.,няма да се приемат от МТСП.

 

ВАЖНО!

 

Всеки потенциален кандидат пристъпва към събиране на документи за кандидатстване, след като, по негово искане, е получил отсъответната дирекция „Социално подпомагане” писмо за подкрепа, изготвено по образеца наПриложение – Писмо за подкрепа.

 

 

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

Наборът от необходими документи за кандидатстване, които се представят в папкана хартиен и електронен носител в указаната по-долу последователност, трябва да съдържа:

 

1. Попълнено и подписано заявлениеза участиепо образец Приложение – Заявление;

2. Писмо за подкрепа от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на човека с увреждане;

3.Заверено „вярно с оригинала” копие от Карта за оценка на физическата годност на водач или на кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство от ТОЛЕК или от ТЦЛЕК, със заключение за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите;

4. Попълнен и подписан образец на Приложение – Декларация за допустимост (за липса на двойно финансиране, липса на публични задължения и липса на предвидени в проектното предложение дейности, свързани с изменение в конструкцията на регистрираното пътно превозно средство и бъдещо използване, извън целите, осигуряващи личната мобилност и социален интегритет на кандидата);

5. Заверено „вярно с оригинала” копие от удостоверение за регистрация на МПС, от което е видна собствеността на човека с трайно увреждане, като за собствеността той не трябва да има претенции и/или наложени вещни тежести;

6. Заверено „вярно с оригинала” копие от свидетелство за управление на МПС (само в случаите, когато се кандидатства за изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство на органите за управление на МПС);

7. Протокол, съдържащ заключение „допустимо изменение в конструкцията на ППС“ (когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на МПС с изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите технически изисквания), за изменение в конструкцията на МПС, издаден от техническа служба по реда на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г.);

8. Предложение, съдържащо технически и финансови параметри за изменение в конструкцията (преустройство)на органите за управление на МПС, съобразено с функционалния дефицит и осигуряването на възможност за човека с трайно увреждане за управление на МПС.

9. Декларация, че кандидатът не е преминал обучение и не притежава документ, удостоверяващ правоспособност за управление на МПС към датата на кандидатстване по Компонент 2 от Програмата, вслучаите, когато кандидатът желае включване в обучениеза придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

 

Образците на приложения за кандидатстване (Приложение – Заявление,Приложение – Декларация) могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МТСП(www.mlsp.government.bg).

 

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

1. Допустими кандидати по Компонент 2 на Програмата са:

- хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

 

2. Допустимо по Компонент 2 на Програмата може да бъдепроектно предложениеза следните дейности:

1. за изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление на моторно превозно средство (МПС);

2. приспособяване (преустройство) на органите за управление на МПС и обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на такова.

 

III. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по Компонент 2 на Програмата трябва да е до 8 000 лева с ДДС (максимална стойност) на едно проектно предложение.

Бюджетът на всяко проектно предложение се определя въз основа на оферта/проформа фактура за дейностите, които ще бъдат финансирани.

Проектни предложения, които са със стойност извън финансовата рамка,не се допускат за финансиране.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

Проектно предложение по Компонент 2 на Програмата е допустимо, когато отговаря на следните пет условия:

1. кандидатът да е сред допустимите лица по чл. 20, ал. 1 и да липсват обстоятелствата по чл. 20, ал. 2;

2. проектното предложение предвижда изпълнение на дейности, за които липсват обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 4 (за липса на двойно финансиране, липса на публични задължения и липса на предвидени в проектното предложение дейности, свързани с изменение в конструкцията на регистрираното пътно превозно средство и бъдещо използване, извън целите, осигуряващи личната мобилност и социален интегритет на кандидата);

3. общата стойност на проектното предложение да е до 8 000 лева с ДДС.

4. кандидатът да не е финансиран в предходен период по Компонент 2 през последните 5 години.

Критериите за оценка на всяко допуснато проектно предложение по Компонент 2 на Програмата саследните:

1. Човек с трайно увреждане с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, съгласно медицинска експертиза – максимални 9 точки;

2. Пълнота и коректност на представените документи, удостоверяващи допустимост за  изменение в конструкцията на МПС, съгласно изискванията на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. и възможността за осъществяване на дейностите по изменението в конструкцията за управление на съответното МПС за човека с трайно увреждане (фактическото приспособяване/преустройство) – максимални 6 точки;

3. Обхват на проектното предложение (изпълнението на дейностите по приспособяване/ преустройство на МПС за човека с трайно увреждане подпомагат подобряване на неговия социално-икономически статус и активност за социално приобщаване) – максимални 3 точки.

Общата оценка на всяко допуснато проектно предложение е сбор от оценките му по отделните критерии.

 

V.ДОПУСКАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

След приключванена кампанията, експертна комисия по чл. 26, ал. 1 от Програмата  вписва във входящ регистървсички получени проектни предложения. Комисията ги разглежда за допустимости вписва в регистърпо чл. 21, ал. 4 от Програмата (Приложение – Регистър допуснати проектни предложения)само допуснатите, т.е. тези, които отговарят на четирите условия за допустимост. Недопуснатитепроектни предложения не само не се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 4 от Програмата,но и не се оценяват и не се одобряват за финансиране по Програмата.

Експертната комисияразглежда по същество допуснатитеи вписани врегистъра по чл. 21, ал. 4 от Програматапроектни предложения, оценява ги по трите критерия, в съответствие с утвърдената методика за оценяване, след което изчислява общата оценка (сбор на оценките по трите критерия)на всяко предложение. Комисията дава автоматично обща оценка „0 точки” на проектно предложение (без да го оценява по трите критерия), когато:

- в Глава V (Съгласие и декларации на кандидата) от заявлениетона кандидатане е отбелязанположителен отговор със знак „Х” на всички места– в съответните 5 квадратчета;

и/или

- липсва документ от изброените 9 документа за кандидатстване по Компонент 2на Програмата;

и/или

- са представени изменени части от утвърдените образци на приложения (формуляри)за кандидатстване.

Въз основа на получените общи оценки, комисията класира оценените проектни предложения в низходящ реди предлага за финансиране тези от тях, които са класирани на челни места,до изчерпване на определените финансови средства за годинатапо Компонент 2 на Програмата.Комисията непредлага за финансиране проектни предложения, които са получили обща оценка „0 точки”.

При получени равни общи оценки, експертната комисия класира на предно мястопредложениетос повече точки по първия критерий, при равен брой точки по първия критерий– предложениетос повече точки по втория критерий, а при равен брой точки по вториякритерий– предложениетос повече точки по третиякритерий.При равен брой точки по всички критерии, комисията класира проектните предложения по реда на тяхното постъпване в МТСП.

Протоколът от работата на експертната комисиясе утвърждава съсзаповед на министърана труда и социалната политика или на оправомощено от него лице, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира нейното изпълнение.Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по Компонент 2 на Програмата, се уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта.В същия срок, винтернет страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg) се публикува списък на одобрените и неодобрени проектни предложения.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

НАПРОЕКТНИТЕПРЕДЛОЖЕНИЯПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА

 

Следиздаване на заповедтаза утвърждаване на протокола от работата на експертната комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектнитепредложения, МТСПизвършва служебна проверка за удостоверяване отсъствиетона обстоятелствата по чл. 20, ал. 3, т. 3 от Програмата и сключва договориза финансиране на одобренитепроектнипредложенияна кандидатите, с които същите стават бенефициенти по Компонент 2. С всеки договор за финансиране, изготвен по образеца на Приложение – Договор за финансиране, се уреждат взаимните права и задълженияна двете страни (МТСП и бенефициент), както и точният размерна финансирането.

 

Дейностите по сключените договори за финансиране се изпълняват в рамките на текущата година, като се отчитат най-късно до 10.12.2020 г., за да бъдат разплатени от МТСП през месец декември.

 

Недопуснатите и неполучилите финансиране през годината проектни предложенияот Регистър допуснати проектни предложениясе съхраняват най-късно до края на първото тримесечие на 2021 г. и същите могат да бъдат върнати на кандидатите въз основа на подадени в деловодството на МТСП техни писмени искания. МТСП не носи отговорност за съхранението на тези проектни предложенияслед изтичане на първото тримесечие на 2021 г.

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

saf@mlsp.government.bg

Тел:   02/811 96 73, 02/811 96 81, 02/811 94 01, 02/811 96 28

Набиране на проектни предложения по Компонент 1 "Достъпна жилищна среда"
Съобщение за извършване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот