Община Русе

Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ I-1806 и II-1808 за магазин и заведение за хранене в кв. 895 по плана на „Дружба II“, гр. Русе.
28.05.2019
Print
Email

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Юлиет Хаирулова Ибраимова, Радослав Василев Миков, Мариян Илиев Георгиев и Елица Илиева Николова– заинтересувана страна, обявление с изх. 94А-284-2/10.04.19г. за одобрен със Заповед №РД-01-1021/05.04.2019г. на Кмета на Община Русе,  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на УПИ I-1806 и II-1808 за магазин и заведение за хранене в кв. 895 по плана на „Дружба II“, гр. Русе.

Възражения, предложения и искания по проекта могат да се направят пред Община Русе в 14 – дневен срок от датата на настоящето съобщение.

Дата: 27.05.2019 г.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот