Община Русе

Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
23.05.2019
Print
Email

ОБЩИНА РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ГР. РУСЕ

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам за провеждане на растителнозащитни мероприятия с продукти за растителна защита „ХЕМНИКО 24СК“ и „ЦЕНТУРИОН СУПЕР“, както следва:

1. От 27.05.2015 г. до 29.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед и царевица в местност „Чатал дере“;

2. На 27.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на царевица в местност „Капинско дясно“;

3. От 28.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Мешелика“;

4. От 27.05.2019 г. до 29.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Малък Шейканец“;

5. От 29.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Среден баир“;

6. От 27.05.2019 г. до 29.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност„Малко Пирговско дере“.

7. От 28.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Крушата“;

8. От 28.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Рибарника“;

9. От 27.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на слънчоглед в местност „Над Камбура“;

10. От 28.05.2019 г. до 31.05.2019 г., от 09,00 до 18,30 часа третиране на царевица в местност „Бахчи“;

За организиране и провеждане на третирането отговаря Северина Валентинова Денева – представител на ППК „Басарбово“. Растителнозащитните мероприятия ще бъдат извършени от Румен Митев Габров, с наземна техника.

Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ I-1806 и II-1808 за магазин и заведение за хранене ...
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот