Община Русе

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Катя Гецова Славова
23.05.2019
Print
Email

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25 от  18 Март 2003., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)

 

От

Катя Гецова Славова

гр. Русе, ул. „Македония“ № 25 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Промяна предназначението и обединяване на тавани № 4 и № 5 в ателие, в ПИ 3297, кв. 17, идентификатори – 63427.2.3297.1.12 и 63427.2.3297.1.13, ул. „Македония“ № 25“

 

Местонахождение:ПИ 3297, кв. 17, ул. „Македония“ № 25

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

 

Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот