Община Русе

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Лидия Димитрова Пенева и Явор Василев Парушев
23.05.2019
Print
Email

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25 от  18 Март 2003., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)

 

От

Лидия Димитрова Пенева

и

Явор Василев Парушев

гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 10А 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 503.2148, м. „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе и разделянето му на два равноплощни имота “

 

Местонахождение:м. „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

 

Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната ...
Община Русе обявява на Анелия Кънчева Кръстева и „Уикенд туризъм“ ЕООД като заинтересувани страни, обявление с изх. ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот