Община Русе

Съобщение - на територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение
25.03.2019
Print
Email

На територията на Община Русе е предвиденода се реализираинвестиционно предложениеза:

1. Промяна в горивната база – замяна на част от използваното твърдо гориво – въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци (Refuse Derived Fuel – RDF) и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth. Използваният енергиен микс от горива се планира да бъде: 50%  от общото гориво – смес от въглища (местни) и обогатеното енергийно гориво (ОЕГ), останалите 50% - смес от биомаса, RDFи нефтени шисти. Предвижда се количеството на RDF, предназначени за изгаряне да е до 2,9 t/h.

2. Изграждане на предкамерна скарна пещ към (ПГ) №5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци RDFи оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ№5;

3. Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ, със степен на десулфуризация >97 %, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ№№4,5 и 7),извеждайки изходящите газови потоци през Комин №1;

4. Преустройство на Блок №4 на природен газ – Блок №4 ще бъде реконструиран за изгаряне на газово гориво. До достигане на пълния капацитет на сяроочистващата инсталация (СОИ), той ще работи на газ с комин №2. В последствие в зависимост от цените на горивата, се предвижда блок №4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността за работи и с газово гориво. След тази реконструкция, блок №4 при разпалване ще работи с комин №2, а при нормален режим на работа – през СОИ с комин №1, при работа с твърдо гориво и с комин №2, когато работи само с газово гориво;

5. Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ 8, преди да е приключило изграждането на СОИ;

6. Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе- Изток“;

7. Използване на изпускателно устройство №2 (Комин №2) при разпалване на ПГ №4 и ПГ №5 и изпускателно устройство №3 (Комин №3) при разпалване на ПГ №7 и ПГ №8 на природен газ, а при достигане на параметри за работа с основно гориво изходящите газове на Блок №4, ПГ №5 и ПГ №7 ще преминават през СОИ и Комин №1. Парогенератор № 8 ще се експлоатира единствено с Комин №3.

Местоположение на ИП е ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе.

Възложител:„Топлофикация Русе“ ЕАД.

За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012 г.).

На основание чл. 6, ал. 9от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) е открит обществен достъп доИнформацията по Приложение №2 към чл. 6 от наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от  25.03.2019 г. до 08.04.2019 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

Обявено на 25.03.2019 год.

Гр. Русе, ул.“ Олимпи Панов“№6

Информация за провеждане на растителнозащитни дейности - 28.03.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот