Община Русе

Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.10.2019 г. - помещение като ученически бюфет, с площ 40,00 кв. м, в сутерена на триетажна, масивна сграда
10.09.2019
Print
Email

О  Б  Щ   И  Н  А    Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе и в изпълнениена Заповед №РД-01-2622 от 04.09.2019 г. на Кмета на Община Русе,

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.10.2019 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж ІІІ, Заседателна зала,за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на ОУ „Алеко Константинов“ –   гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „България“ №96, на помещение като ученически бюфет, с площ 40,00 кв. м, в сутерена на триетажна, масивна сграда с идентификатор по КККР63427.4.2216.1, със застроена площ на сградата– 1124,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „България“ №96, АПОС№7122/ 11.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Алеко Константинов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00лв. без ДДС, стъпка на  наддаване – 12,00 лв. и депозит за участие – 720,00 лв.

2. Вид на търга – повторен публичен с явно наддаване.

3. За закупуване на тръжнатадокументация се заплаща 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон гр. Русе, в Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе или по банков път по банкова сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF. Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9,00 ч. на 16.09.2019 г. до 17,30 ч. на 27.09.2019 г. и се получава от гише №2, към ЦИАОна Община Русе, пл. „Свобода” № 6.

4. Оглед на обекта - всеки работен ден от 10,00 ч. на 16.09.2019 г. до 15,00 ч. на 27.09.2019 г., след предварително съгласуване и в присъствието на представител на учебното заведение.

5. Депозит за участие - се внася след закупуване на тръжна документация от 9,00 ч. на 16.09.2019 г. до 17,00 ч. на 02.10.2019 г. по сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка.

6. Подаване на документите в запечатан, непрозрачен плик, от 9,00 ч. на 16.09.2019 г. до 17,30 ч. на 02.10.2019 г. на гише №2 в ЦИАОна Община Русе, пл. „Свобода” № 6.

За допълнителна информация - тел. 082/881-781 и 881-754, стая № 201, ІІ-ри етаж, Община Русе (вход от ул.”Борисова”), отдел ”ТНО” към дирекция „ИУС“.

Резултати от проведен подбор по документи на кандидатствалите специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни ...
Обява подбор за набиране на персонал - личен асистент
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот