Община Русе

Номер: 2015-029
Публикувано на: 23.04.2015 г. | 13:30:09 ч.
Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически л
Процедура: Публична покана
Print
Email

Офертите трябва да бъдат получени до 17:00 часа на 07.05.2015 г. в Община Русе, пл. “Свобода” № 6, Информационен център, гише “Обществени поръчки, търговия и транспорт”. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 08.05.2015 г. от 10:00 часа в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Изтегли
doc / 95.00 KB
Качено на: 23.04.2015 г. | 14:09:49 ч.
Проект на договор
Изтегли
112015-1xls / 33.00 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 14:20:00 ч.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот