Община Русе

Номер: 2015-011
Публикувано на: 18.02.2015 г. | 10:50:03 ч.
„Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот