Община Русе

Номер: 2014-014
Публикувано на: 2.12.2014 г. | 14:53:23 ч.
Доставка на горива за ведомствените (служебни) автомобили на Община Русе,общински предприятия, здравни и социални дейности,както и второстепенни разпоредители - за срок от 2 (две) години.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Обществената поръчка включва доставки в бензиностанциите на Изпълнителя на територията на страната на течни горива за моторните превозни средства (МПС) на Възложителя. Прогнозните количества са както следва:170000 литра гориво за бензинови двигатели с октаново число 95 и 220000 литра гориво за дизелови двигатели и 8000 л. газ. Доставките са предвидени за МПС от автомобилния парк на Община Русе и общинските структури, за които следва да бъдат издадени карти за безналично плащане по регистрационен номер за всяко МПС, чрез които да се осъществява зареждането. Посочените количества са прогнозни, формирани на база от предходни години и се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на поръчката. В хода на изпълнение на поръчката количествата на закупените горива, както и съотношението между видовете горива ще съответстват на реалните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на новозакупени МПС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска издаване на допълнителни карти за безналично плащане, след изпращане на писмено искане за издаване на електронна карта за безналично плащане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Бензиностанциите да предлагат всички видове горива предмет на поръчката чрез карти за безналично плащане и да са с работно време 24 часа, 7 дни в седмицата.

Изтегли
pdf / 19.62 MB
Качено на: 22.12.2014 г. | 15:42:28 ч.
Борсов договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот