Община Русе

Номер: 2014-008
Публикувано на: 7.11.2014 г. | 16:08:09 ч.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0017

ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка: Обособена позиция I. Дизайн, изработка и печат на материали с индивидуален дизайн за всяко събитие; Обособена позиция II. Сувенирна (печатна) реклама, че ценовите оферти на допуснатите до този етап участници, ще бъдат отворени и оповестени на 12.11.2014 г. (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Община Русе, ет. 3, Заседателна зала.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот