Община Русе

Номер: 2016-026
Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:19:48 ч.
Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014“ в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации и договорите за изпълнение на СМР на обектите.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.04.2016 г.  Час: 17:00

 

Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.04.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, сградата на Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Изтегли
Качено на: 28.03.2016 г. | 17:22:21 ч.
Технически проекти
Изтегли
Качено на: 28.04.2016 г. | 10:42:45 ч.
Решение за прекратяване
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот