Община Русе

Номер: 2016-025
Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:10:26 ч.
Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти: 1.1. Проучване, изследване и избор на обекти за обособяване на обществени зони за отдих в крайбрежната зона по поречието на р. Дунав чрез рехабилитация, облагородяване, устройване и всички други дейности свързани с това; 1.2. Изследване необходимостта от изграждане на пешеходни връзки с цел улесняване движението на пешеходците и осигуряване на тяхната безопасност на пътя; 1.3. Изследване и избор на обекти попадащи в зони с висока обществена функционалност и зони с преобладаващо социален характер включени в ИПГВР на гр. Русе, които да бъдат пригодени за лесно и безопасно преминаване на пешеходци 1.4. Идентифициране на подходящи участъци за вело алеи, пешеходни алеи и зони за паркиране с цел опазване на околната среда чрез намаляване трафика на коли и предоставяне на възможности за изминаване на по-големи разстояния пеша или с колело.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 17:00

Офертите се подават на адрес: – гр. Русе 7000, пл. "Свобода", № 6, Община Русе

Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе – гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, ет. 1, ст.136.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот