Община Русе

Номер: 2016-004
Публикувано на: 25.01.2016 г. | 15:09:38 ч.
Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email

Предмет на обществената поръчка:

Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции:

1.Обособена позиция 1: Изработване на информационни материали по проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи;

2.Обособена позиция 2: Изработване на информационни и рекламни материали по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе“ по процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, Оперативна програма „Добро управление“;

3.Обособена позиция 3: Изработване на информационни материали за популяризиране на проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002. „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

4. Обособена позиция 4: Изработване на информационни и рекламни материали по проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014.

5.Обособена позиция 5: Сувенирна (печатна) реклама и Изработване на рекламни материали за нуждите на Звено „Туризъм и маркетинг” Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Съгласно чл. 16г ал. 6 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но те се разглеждат в случаите по чл. 16г., ал. 9 от ЗОП.

 
Изтегли
Качено на: 25.01.2016 г. | 16:05:22 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот