Община Русе

Номер: 2015-085
Публикувано на: 14.10.2015 г. | 16:56:35 ч.
Доставка на офис столове за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица
Процедура: Публична покана
Print
Email

Срокът за получаване на оферти е до 17:00 часа на 23.10.2015г. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 26.10.2015 г. от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 1, ст. 136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Изтегли
docx / 25.26 KB
Качено на: 14.10.2015 г. | 16:56:35 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот