Община Русе

Видео Клипове

Аудио Клипове

Проект: „Реки на времето”

 

Регионален туристически продукт на  туристически район „Русе – Иваново - Борово“

 

Финансиран по договор BG161PO001/3.2-02/2011/003

 

Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“

 

Община Русе - водещ партньор
Община Иваново – партньор
Община Борово – партньор

 

Обща цел:

Да се установи действителния потенциал за развитие на интегриран туристически продукт на региона Русе – Иваново – Борово.

 

Специфични цели:

 1. Изготвяне на анализ и оценка на актуалното ниво на туристическо развитие и наличните ресурси, в контекста на състоянието на средата (екологична, социална и икономическа), степента на обществена подкрепа и в светлината на актуалните политики в туризма на национално ниво;
 2. Проучване и анализ на актуалните тенденции на туристическия пазар и идентифициране на перспективни пазари и сегменти от тях;
 3. Формулиране на общ за района интегриран туристически продукт и предлагане на подходящи форми на интерпретацията му, адресирани спрямо конкретни пазари и пазарни сегменти;
 4. Оценяване на потенциала на продукта в различните негови аспекти и осигуряване на принос както за туристическия сектор, така и като цяло за устойчивото развитие на района;
 5. Предлагане на подходящи рекламни средства за комуникирането, позиционирането и рекламирането на продукта;
 6. Предлагане на насоки за развитие на туристическия продукт в различните негови аспекти.

 

Основни целеви групи:

Представители на туристически агенции и туристически оператори; представители на туристическия бизнес – места за настаняване и средства за подслон, ресторанти и други заведения; представители на музеи и туристически организации; специализирани групи с научни и хоби цели; неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, в т.ч. Консултативни съвети по туризъм на общините в региона, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма, на регионално и национално равнище, организации на инвалиди, екоорганизациии и др.

 

Крайни бенефициенти:

Туристи от България; чуждестранни туристи; ученици и студенти; население в област Русе.

 

Основни дейности по проекта:

 • Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
 • Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа на туристически продукт;
 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
 • Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
 • Подкрепяне на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културното и историческото наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

 

Финансиране:

Обща стойност – 427 532 лева
Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 363 402,20 лева
Съфинансиране от държавния бюджет - 42 753,20 лева
Собствен принос на всички партньори по проекта – 21 376, 60 лева

 

Галерия

Информационни брошури