Община Русе

Временно е прекратен търгът за отдаване под наем на обособени части от ПАГ "Гео Милев" - Русе
15.02.2017
Print
Email

Община Русе съобщава, че с Рег. индекс №30-8783-1/10.02.2017 г. по описа на Община Русе, е подадена жалба чрез Кмета до Административен съд Русе срещу Заповед на Кмета на Община Русе №РД-01-165 от 30.01.2017 г. в частта, относно отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 54,00 кв. м (от които 24,00 кв. м – търговска площ, и 30,00 кв. м – складова площ), разположено в сутерена на триетажна, масивна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.24.1, със застроена площ на цялата сграда – 1604,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес гр. Русе, Младежки парк, ул. „Алея Възраждане“ №3, описана в АПОС №7079/14.10.2013 г. (вписан под №134, т. 38, н.д. №7531/2013 г., вх. рег. № 15003/22.10.2013 г. по описа на Службата по вписванията - Русе), предоставена за управление на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе, т. 2. 3. от Заповед №РД-01-165 от 30.01.2017 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 166, ал. 1,при съответно приложение на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), не следва Заповед  №РД-01-165 от 30.01.2017 г., в частта, относно отдаването на ученически бюфет в Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе, да бъде изпълнена до приключване на съдебното производство по подадената жалба с влязъл в сила съдебен акт.

Сроковете, установени в Заповед  №РД-01-165 от 30.01.2017 г., в частта, относно отдаването на ученически бюфет в Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе, за продажба на тръжни документи, за извършване на оглед, за внасяне на депозит, за подаване на документи за участие в търга и за провеждане на публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, предоставена за управление на Английска гимназия „Гео Милев“, спират да текат.

На 11.03.2017 г. изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, във връзка с предстоящите ...
Съобщение за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот