Община Русе

 1. Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап
 2. "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ (осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.) 
 3. Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7
 4. CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове
 5. "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства"
 6. Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
 7. Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020 г.
 8. Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе
 9. Закриване и рекултивацияна съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе
 10. Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе
 11. Приеми ме 2015 - презентация, брошура
 12. "Различни заедно вървим по пътя към училището родно" (Община Русе в ролята на партньор)
 13. Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе
 14. Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж
 15. Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция"

 

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот