Община Русе

Заключителна конференция по Проекта за социална трапезария на Община Русе
23.07.2013
Print
Email

Заключителна конференция за представяне изпълнението на дейностите, реализирани в рамките на Проект „СПОТ Социално предприятие – обществена трапезария” се проведе днес. Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”. Съгласно договорените отношения между Община Русе и Агенция за социално подпомагане, първоначалният срок за изпълнение на проекта е удължен от 15 на 17 месеца, като неговата стойност е 299 998,47 лв. Проектът стартира на 01.03.2012г. Договарящ орган е Агенция социално подпомагане, а бенефициент – Община Русе.
Събитието беше открито от Мариела Личева - директор на Дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе. На него присъстваха зам.-областният управител на Област Русе Айлян Карамехмедова, зам.-кметът по Хуманитарни дейности в Община Русе Иван Григоров, както и бившият зам.-областен управител на Област Русе д-р Андриан Райков, в качеството си на директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Русе. Г-жа Личева благодари на екипа на „СПОТ Социално предприятие – обществена трапезария” и изрази своята признателност за получената подкрепата от общинската и областна администрации в Русе по време на целия процес по изпълнението на проекта.
Ръководителят на  „СПОТ Социално предприятие – обществена трапезария” Надка Денева направи детайлна презентация на дейностите по реализацията му и представи постигнатите в рамките на проекта резултати.
Социалното предприятие – обществена трапезария е насочено към осигуряване на храна на специфични уязвими групи на територията на общината – възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. Чрез създаването на социалното предприятие се осигурява заетост за 12 лица от рисковите групи (хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни лица). За трапезарията е осигурен и подкрепящ квалифициран персонал от 5 лица.
Сред основните цели на проекта са подобряване качеството на живот на лица от уязвимите групи и тяхната устойчива социална интеграция чрез икономическа и обществена активност, внедряване на добри практики в сферата на социалното предприемачество и социалните услуги, привличане на общественото внимание и повишаване информираността на гражданите за проблемите на социалната изолация.
Целевите групи на проекта са хора с трайни увреждания, лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, лица, напускащи специализирани институции, дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане.
Г-жа Денева представи подробно подготвителните дейности във връзка с реализацията на проекта, процесите по подбора и дейностите по обучение на помощния персонал на социалната трапезария, дейностите по информиране и публичност и по финансовия одит на проекта.  
Трапезарията отваря врати на 4.10.2012г., а официалното откриване е на 29.10.2012г. Приети са 196 заявление, на 5 лица е отказана услугата, тъй като са с постоянни адреси извън територията на Община Русе. Със 191 лица са сключени договори за предоставяне на услугата.
Счетоводителят на проекта Емилия Лазарова представи финансовата част на проекта, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Управителят на социалното предприятие Петко Костадинов представи доклад за организацията на работата в трапезарията.
Проектът „СПОТ Социално предприятие – обществена трапезария” изтича на 31.07.2013г. В началото на този месец, зам.-кметът по Хуманитарни дейности Иван Григоров подписа договор с Фонд „Социална закрила“ за финансиране на Обществената трапезария до края на годината. Като резултат от контракта, Община Русе ще реализира дейностите по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ за 99 потребители за периода от 1.08.2013г. до 31.12.2013г. Финансовата подкрепа по спечеления проект от фонд „Социална закрила“ е на стойност 25 987,50лв.  Г-жа Личева съобщи, че Община Русе е поела ангажимент да осигури устойчивост на проекта „СПОТ - Социално предприятие – обществена трапезария” в продължение на 5 години от приключването му.
В края на форума, потребителите на социалната услуга дадоха висока оценка на работата на социалното предприятие и благодариха на екипа на трапезарията и на Община Русе.      
Заключителната конференция се проведе в изпълнение на Дейност № 4 от Проекта „Информиране и публичност” и има за цел да представи изпълнението на Проекта по времевия график, предвидени в Договор № BG051PO001-5.1.02-0021-С001 между Агенция социално подпомагане и Община Русе.

Млади русенски парламентаристи се завърнаха от лагер в Белгия
Световноизвестният журналист Дейвид Хофман очарован от Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот