Община Русе

Разрешение за строеж на „Кланица и месопреработвателен цех с външни ВиК отклонения” в местност Слатина
13.06.2013
Print
Email

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 261/12.06.2013г. от Главния архитект на Община Русе, за обект: „КЛАНИЦА И МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛЕН ЦЕХ С ВЪНШНИ ВиК ОТКЛОНЕНИЯ” находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор63427.98.54 по кадастралната карта на гр. Русе, местност „Слатина” в землището на гр. Русе, приложение към което е влязло в сила решение №РУ-28-ПР/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  

За запознаване със съдържанието на Разрешение за строеж № 261/12.06.2013г. и приложението към него се отнесете към инж. Станислав Данев главен специалист в отдел „Инвестиционно проектиране” в сградата на Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет.1, стая №15 в приемно време: понеделник и сряда от 13.00 до 16.30 часа.

Открит обществен достъп до документация за Производствена база „Фибран – България” АД - Русе
Продажба на вещи, собственост на ликвидатора на МЦРСМ 1 - Русе ЕООД
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот